Menu
Luftfoto 1

Skolens selvevaluering 2014/2015

Som friskole er vi forpligtet til at ”foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen”. Det fremgår af Friskolelovens § 1b, stk. 3, at: ”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen”. Skolen beslutter selv, hvordan evalueringen skal foretages.

Nedenstående følger en beskrivelse samt konklusioner på evalueringen for skoleåret 2014/2015.

Evalueringsmetode
Spørgeskema inden for følgende hovedområder:

-       Skole/hjem samarbejde – herunder kommunikation og information.

-       Faglighed i de enkelte fag.

-       Pædagogiske tilgange.

-       Trivsel.

-       Andre tilbud – herunder SFO. 

Der er opstillet 15 spørgsmål til hovedområderne, og det har ved hvert spørgsmål været muligt at sætte kryds ved følgende muligheder:

-       Rigtig meget tilfreds.

-       Meget tilfreds.

-       Ikke meget tilfreds.

-       Slet ikke tilfreds.

Der har ved de forskellige spørgsmål endvidere været mulighed for at kommentere uddybende.

Konklusioner på skole/hjem
På samtlige spørgsmål omhandlende skole/hjem samarbejdet, herunder kommunikation og information, ligger over 85 % af svarene på meget tilfredse eller rigtig meget tilfredse. Det må siges at være en klar tendens og må samtidig betegnes som tilfredsstillende.

Der bliver på enkelte isolerede forhold og på konkrete områder signaleret en utilfredshed, hvilket er noteret samt respektfuldt vurderet af ledelsen.

Der er i de uddybende kommentarer en tendens, som bekræfter ovenstående.

Konklusioner på faglighed
På samtlige spørgsmål omhandlende faglighed ligger over 94 % af svarene på meget tilfredse eller rigtig meget tilfredse. Det må siges at være en meget klar tendens, og det må samtidig betegnes som meget tilfredsstillende.

De steder, hvor der er markeret manglende tilfredshed, er der samtidig uddybet i de uddybende kommentarer. Disse kommentarer er noteret, samt forholdt sig til, af ledelsen.

Konklusioner på pædagogiske tilgange samt trivsel
På begge spørgsmål omhandlende pædagogik og trivsel ligger over 83 % af svarene på meget tilfreds eller rigtig meget tilfreds. Det må betegnes som værende en godkendt tendens.

De besvarelser, som markerer en utilfredshed, uddybes i kommentarfeltet, og de forholder sig meget til konkrete samt isolerede oplevelser. Disse kommentarer er, af ledelsen, givet stor opmærksomhed, og de vil også fremadrettet være i fokus for den positive udvikling, som også pædagogisk bør præge skolen.

Konklusioner på skolens andre tilbud
92 % af de personer, som benytter sig af skolens SFO, udtrykker stor tilfredshed med dette tilbud, hvilket ses som meget tilfredsstillende.

I kommentarfeltet nævnes gentagende gange et ønske om ansættelse af flere uddannede pædagoger (I øjeblikket er der en ansat pædagog).

Fokuspunkter for en opfølgning
Skolens ledelse har italesat et større fokus på både faglighed og pædagogik. Dette vil i det kommende skoleår blive omsat i konkrete handlinger.

Fagligt vil der blive tale om eksempelvis videreuddannelse af lærere, implementering af nye undervisningssystemer samt et fokus på større afstemthed mellem underviserne. Endvidere vil teamdelen i lærergruppen fortsat være i fokus for den konkrete planlægning af undervisningen.

Pædagogisk har ledelsen et ønske om, at vi fortsat udvikler en kultur, samt en tilgang til hinanden, som understøttes af de krav og behov, der er gældende for en moderne friskole med den elevgruppe, som er tilknyttet Balle Friskole.

SFO 
Sluttelig vil vi konkret lytte til de ønsker omhandlende vores SFO del, som går på ansættelse af mere uddannet pædagogpersonale. Vi vil her fokusere på det tidsrum om eftermiddagen, hvor der er flest elever i SFO.

 

 

 

Facebook

 

Balle Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvor trivsel, dialog, ansvarlighed, livsoplysning, fællesskab, glæde, faglighed og udvikling er i centrum.