TILSYNSERKLÆRING

TILSYNSERKLÆRING

Tilsyn og indlevelse på Balle Friskole

Tilsyn på Balle Friskole
I henhold til bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler § 9, stk. 2 er Anna Nees af forældrekredsen på Balle Friskole blevet valgt til at føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Hvad omfatter tilsynet

Tilsynet skal omfatte elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynsførende skal endvidere påse, at undervisningssproget er dansk. Ligeledes skal der også vurderes, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Krav til tilsynsførende
Tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer.
 

Tilsynet skal omfatte mindst et årligt tilsynsbesøg på skolen, og undervisningen skal overværes i et omfang, der mindst svarer til en skoledag.

Scroll to Top